درباره ما

دانش آشکارترین وسیله عزت و اقتدار هر کشور است

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با هدف شناسایی موانع تولید در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و دست‌یابی به راه‌کارهای فناورانه برای رفع چالش‌های موجود و دانش‌گستری با تکیه بر توان فنی و اجرایی اعضای سازمان و صاحبان دانش و ایده تلاش می‌کند تا از طریق برگزاری رویدادهای کارآفرینی، علمی و فناورانه، با همکاری مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی، علاوه بر تقویت جریان ورود سرمایه‌های مردمی به بخش کشاورزی، ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی را ارتقا داده و به عنوان یک حلقه اتصال بین صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی، ضمن ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید در این بخش، تولید ثروت از دانش را تحقق بخشد.

کلیه اعضای محترم سازمان و سایر علاقه‌مندان محترم می‌توانند با شرکت در رویدادهای کارآفرینی که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به صورت مستمر برگزار می‌شود، در تحقق این مهم مشارکت کنند.


حامیان مالی رویداد